Virtute Naturae

Política de privacitat

En el marc de la relació de prestació de serveis en l’àmbit de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant, LOPD), del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament d’aquesta, així com en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, pel qual es deroga la directiva 95/46/CE (d’ara endavant, RGPD) i de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (d’ara endavant, LSSI-CE), VIRTUTE NATURAE garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, de qualsevol tipus que ens proporcionin els nostres clients, d’acord amb el que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

La Política de Protecció de Dades de VIRTUTE NATURAE descansa en el principi de responsabilitat proactiva, segons el qual el Responsable del tractament és responsable del compliment del marc normatiu i jurisprudencial, sent capaç de demostrar-lo davant les autoritats de control corresponents.

Les dades facilitades seran tractats en els termes establerts en el RGPD, en aquest sentit VIRTUTE NATURAE ha adoptat els nivells de protecció que legalment s’exigeixen, i ha instal·lat totes les mesures tècniques al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat per tercers, exposats a continuació. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

Responsable del tractament: Qui som?
Denominació: VIRTUTE NATURAE
CIF: 40.517.888F
Activitat: Botiga de productes artesans
Adreça: Carrer Salvetat, 4 – 17133 Parlavà (Girona)
Correu electrònic: info@virtutenaturae.com


Finalitat del tractament: Per a què usarem les seves dades?

Totes les dades facilitades pels nostres clients i/o visitants en la web de VIRTUTE NATURAE o al seu personal, seran inclosos en registre d’activitats de tractament de dades de caràcter personal, creat i mantingut sota la responsabilitat de VIRTUTE NATURAE, imprescindibles per a prestar els serveis sol·licitats pels usuaris, o per a resoldre els dubtes o qüestions plantejades pels nostres visitants. La nostra política és no elaborar perfils sobre els usuaris dels nostres serveis.

Legitimitat del tractament: Per què necessitem les seves dades?

 1. Relació contractual: És la que aplica quan compra un dels nostres productes o contracta algun dels nostres serveis.
 2. Interès legítim: Per a atendre les consultes i reclamacions que ens plantegi i per a gestionar el cobrament de les quantitats degudes.
 3. El seu consentiment: Si és usuari de la nostra web, mitjançant la marcació de la casella que figura en el formulari de contacte, ens autoritza al fet que li remetem les comunicacions necessàries per a donar resposta a la consulta o sol·licitud d’informació plantejada.

Destinataris: Amb qui compartim les seves dades?
No cedim les seves dades personals a ningú, a excepció d’aquelles entitats públiques o privades a les quals estiguem obligats a facilitar les seves dades personals amb motiu del compliment d’alguna llei. Per posar un exemple, la Llei Tributària obliga a facilitar a l’Agència Tributària determinada informació sobre operacions econòmiques que superin una determinada quantitat.
En el cas que, al marge dels supòsits comentats, necessitem donar a conèixer la seva informació personal a altres entitats, li sol·licitarem prèviament el seu permís a través d’opcions clares que li permetran decidir referent a això.

Comunicació: On podríem enviar les teves dades?
No realitzarem transferències internacionals de les seves dades personals per a cap de les finalitats indicades.

Conservació: Quant temps mantindrem les teves dades?
Només conservarem les seves dades personals durant el temps que resulti necessari per a aconseguir els fins per als quals van ser recaptats. A l’hora de determinar l’oportú període de conservació, examinem els riscos que comporta el tractament, així com les nostres obligacions contractuals, legals i normatives, les polítiques internes de conservació de dades i els nostres interessos de negoci legítims descrits en el present Avís de Privacitat i Política de Cookies.

En aquest sentit, VIRTUTE NATURAE conservarà les dades personals una vegada acabada la seva relació amb vostè, degudament bloquejats, durant el termini de prescripció de les accions que poguessin derivar-se de la relació mantinguda amb l’interessat.

Una vegada bloquejats, les seves dades resultaran inaccessibles per a VIRTUTE NATURAE, i no seran tractats excepte per a la seva posada a disposició a les Administracions públiques, Jutges i Tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes dels tractaments, així com per a l’exercici i defensa de reclamacions davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Seguretat: Com protegirem les seves dades?
Emprem tots els esforços raonables per a mantenir la confidencialitat de la informació personal que es tracti en els nostres sistemes. Mantenim estrictes nivells de seguretat per a protegir les dades de caràcter personal que processem enfront de pèrdues fortuïtes i a accessos, tractaments o revelacions no autoritzats, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa i els riscos al fet que estan exposats les dades. No obstant això, no podem responsabilitzar-nos de l’ús que Vostè faci de les dades (inclòs usuari i contrasenya) que utilitzi en la nostra web. El nostre personal segueix estrictes normes de privacitat i en el cas que contractem tercers per a prestar serveis de suport, els exigim que acatin les mateixes normes i ens permetin auditar-los per a verificar el seu compliment.

Els seus drets: Quins drets pot exercir com a interessat?
L’informem que podrà exercir els següents drets:
Dret d’accés a les seves dades personals, per a saber quins estan sent objecte de tractament i les operacions de tractament dutes a terme amb ells;

 • Dret de rectificació de qualsevol dada personal inexacta;
 • Dret de supressió de les seves dades personals, quan això sigui possible (per exemple, per imperatiu legal);
 • Dret de limitació del tractament de les seves dades personals quan l’exactitud, la legalitat o la necessitat del tractament de les dades resulti dubtosa, i en aquest cas, podrem conservar-los per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret d’oposició al tractament de les seves dades personals, quan la base legal que ens habiliti per al seu tractament de les indicades sigui el nostre interès legítim. VIRTUTE NATURAE deixarà de tractar les teves dades tret que tingui un interès legítim o sigui necessari per a la defensa de reclamacions.
 • Dret a la portabilitat de les seves dades, quan la base legal que ens habiliti per al seu tractament sigui l’existència d’una relació contractual o el seu consentiment.
 • Dret a revocar el consentiment atorgat a VIRTUTE NATURAE

 

Tutela de drets: On pot formular una reclamació?
En cas que entengui que els seus drets han estat desatesos per la nostra entitat, pot formular una reclamació en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través d’algun dels mitjans següents:

 • Seu electrònica: https://www.aepd.es
 • Correu postal: Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6, 28001, Madrid
 • Telèfon: 901.100.099 i 912.663.517
  Formular una reclamació en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades no comporta cap cost i no és necessària l’assistència d’advocat ni procurador.

Actualitzacions: Quins canvis pot haver-hi en aquesta Política de Privacitat?
VIRTUTE NATURAE es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials que puguin afectar el compliment d’aquesta.